Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành có liên quan đề nghị phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình, chính sách, dự án, hoạt động về giảm nghèo năm 2022.

Để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh trình UBND tỉnh Báo cáo tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình, chính sách, dự án, hoạt động về giảm nghèo năm 2022, phục vụ hội nghị do UBND tỉnh chủ trì triển khai kế hoạch năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp báo cáo kết quả, nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình, chính sách, dự án, hoạt động về giảm nghèo do Sở, ngành, cơ quan, đơn vị mình chủ trì, triển khai thực hiện trong năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và phân công của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3124/KH-UBND ngày 18/5/2022 về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 3311/KH-UBND ngày 03/6/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Nội dung báo cáo nhằm tổng hợp tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023; đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành trung ương theo quy định.

Tin liên quan