Phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Tài chính có Công văn về việc thẩm định, phân bổ dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi rà soát nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1271/STTTT-TTBCXB ngày 15/11/2022 về việc đề nghị thẩm định dự toán chi tiết kinh phí triển khai Kế hoạch Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2022 thuộc Chương trình MTGQ Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, Sở Tài chính có ý kiến về nội dung này.

Theo đó, thống nhất thẩm định phân bổ dự toán năm 2022 để triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông và giảm nghèo về thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông số tiền: 347 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh, gồm: 143 triệu đồng Sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; 77 triệu đồng xây dựng, phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình; 70 triệu đồng tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; 57 triệu đồng kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Hiện nay, việc hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh để Đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông mới được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nội dung và mức chi cụ thể tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 cho giai đoạn 2021-2023. Tuy nhiên, quy định kinh phí thực hiện gồm: ngân sách tỉnh, nguồn CTMTQG nông thôn mới, ngân sách huyện. Theo đó, HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết đối với nội dung nêu trên từ nguồn CTMTQG giảm nghèo bền vững. Do vậy, Sở Tài chính chưa đủ cơ sở pháp lý để thẩm định phân bổ nội dung này.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...