Hiệu quả giảm nghèo năm 2022

Năm 2022, Quảng Nam đã vượt chỉ tiêu giảm nghèo. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi chiếm phần lớn số hộ nghèo của tỉnh đã đi qua ngưỡng khó nhờ sự chung tay hỗ trợ hiệu quả của cả cộng đồng xã hội.