Đến cuối năm 2025, Nông Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 2%

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đến cuối năm 2025, Nông Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 2%

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Nông Sơn gồm 5 dự án và 7 tiểu dự án. Các dự án bao gồm: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Nông Sơn phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn dưới 2%; 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, ưu tiên giới thiệu việc làm; hỗ trợ lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài...

Tin liên quan