Xin ý kiến phương án xử lý tài sản của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến phương án xử lý tài sản của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam xin ý kiến về phương án xử lý tài sản của dự án đã hoàn thành

Theo đó, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới (được thực hiện tại 06 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Quảng Nam). Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án (từ năm 2014 đến năm 2020), Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam đã được trang bị nhiều tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Để xử lý tài sản khi Dự án kết thúc hoạt động đảm bảo theo các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017 ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, UBND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Phương án xử lý tài sản gửi xin ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4316/UBND-KTTH ngày 30/7/2020 và Công văn số 1329/UBND-KTTH ngày 15/3/2021. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Quảng Nam chưa nhận được văn bản phản hồi của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này.

Dự án đã kết thúc hoạt động từ năm 2020, nhưng tài sản của Dự án vẫn chưa được xử lý (tài sản thuộc Trung ương quản lý); do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, sớm có ý kiến bằng văn bản về Phương án xử lý tài sản của Dự án theo Công văn số 4316/UBND-KTTH ngày 30/7/2020 và Công văn số 1329/UBND-KTTH ngày 15/3/2021 để việc quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo quy định. 

Tin liên quan