Cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493 về việc cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022.

UBND tỉnh phân bổ 5.817.000.000 đồng cho 05 huyện miền núi và 01 huyện đồng bằng 

Theo đó, Cấp kinh phí cho các địa phương, tổng số tiền: 5.817.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm mười bảy triệu đồng), từ nguồn đảm bảo xã hội chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022, để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022. Trong đó, cấp cho UBND các huyện: Đông Giang 1.494.000.000 đồng; Bắc Trà My: 1.346.000.000 đồng; Nam Trà My: 1.010.000.000 đồng; Tây Giang: 1.000.000.000 đồng; Phước Sơn: 820.000.000 đồng; Phú Ninh: 147.000.000 đồng.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện được phân bổ kinh phí nêu trên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội kịp thời, đúng đối tượng, chế độ và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi; hướng dẫn các địa phương thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

 

Tin liên quan