Đề nghị bố trí vốn thực hiện 02 dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại xã Tà Bhing

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản đề nghị Sở lao động-Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại xã Tà Bhing từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

Tổng kinh phí thực hiện 02 dự án là 1.069.475.000 đồng 

Qua xem xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 13/12/2022 của UBND xã Tà Bhing về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ cho người dân xã Tà Bing phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và các tài liệu có liên quan; để đảm bảo cơ sở triển khai các Dự án, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho 02 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng cho người dân trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

Đó là dự dán hỗ trợ bò cái sinh sản (giống bò nội) tại thôn Ga Lêê, xã Tà Bhing với tổng mức đầu tư 582.200.000 đồng, định mức hỗ trợ 02 con bò cái sinh sản (giống bò nội)/hộ;. Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 442.000.000 đồng; kinh phí đối ứng của người dân: 140.000.000 đồng. Theo đó, có 10 hộ dân tham gia dự án (06 hộ nghèo, 01 cận nghèo, 03 hộ mới thoát nghèo), thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2023 với phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Dự án thứ hai đó là hỗ trợ heo đen địa phương (giống heo nội) tại thôn Tà Đắc với 15 hộ dân tham gia (gồm 06 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo, 04 hộ mới thoát nghèo), định mức hỗ trợ: 05 con heo đen (giống heo nội)/hộ. Dự án có tổng kinh phí 487.475.000 đồng, thực hiện từ 2022-2023 với phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 358.175.000.000 đồng; Kinh phí đối ứng của người dân: 129.300.000 đồng. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...