Báo cáo số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn đôn đốc (lần 2) Sở Xây dựng báo cáo số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị báo cáo số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nay, UBND tỉnh tiếp tục gửi Văn bản đến Sở Xây dựng về việc đôn đốc số liệu hộ nghèo khu vực nông thôn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn; UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo (thay UBND tỉnh) theo đề nghị của Bộ Xây dựng trước ngày 08/12/2022 làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4948/UBND-KTN giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Nguyên và Môi trường và các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo Bộ Xây dựng (thay UBND tỉnh); Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 311/BC-SXD ngày 04/11/2022 gửi Bộ Xây dựng.

Tin liên quan