Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin là Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam do Sở Tài chính làm đơn vị chủ trì thực hiện, Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin Hà Nội là đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết. 

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.939.973.000 đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh, thực hiện từ 2022-2023 nhằm thực hiện: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Nam; tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức Sở Tài chính, Phòng Tài chính cấp huyện và UBND cấp xã.

Dự án giúp quản lý cơ sở dữ liệu về giá tập trung, thống nhất, an toàn; dễ dàng theo dõi, quản lý, vừa mang tính hiệu quả và tính chính xác cao từng bước giúp giảm tải công tác quản lý. Nâng cao khả năng phục vụ tốt cho công tác tổng hợp, báo cáo liên quan tới giá và quá trình thực thi các chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời. Cùng với đó, giúp Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; các biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh trong từng thời kỳ. 

Ngoài ra, kết nối, chia sẻ thông tin từ CSDL về giá tại địa phương với CSDL Quốc gia về giá, đáp ứng yêu cầu tự động báo cáo dữ liệu về giá tại địa phương tới Bộ Tài chính, khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về giá theo sự phân quyền của Bộ Tài chính. Đồng thời, phục vụ quản lý nhà nước về giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Đính kèm Quyết định

 

Tin liên quan