Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023

Chiều ngày 30/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp và công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023. Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, ngành tư pháp Quảng Nam bám sát chỉ đạo của cấp trên, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ công tác và tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt về hình thức. 

Trong năm, Ngành tư pháp đã tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng với kinh phí gần 500 triệu đồng. Công tác trợ giúp pháp lý nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường. Thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh (đạt hơn 42%).

Cũng trong năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 2.791 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 353 nghìn lượt người tham dự; tổ chức 216 cuộc thi với hơn 69,8 nghìn lượt người tham gia; cấp phát hơn 356 nghìn tài liệu pháp luật cho người dân...Tính đến 31/10, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 16.208 thông tin LLTP. Thực hiện cấp 9.384 phiếu LLTP; trong đó tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh 6.536 hồ sơ, đạt hơn 69,6%; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 5.346 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước, đúng hạn đạt 100%. Xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ Tư pháp đối với 04 tổ chức, cá nhân với số tiền 36 triệu đòng và truy thu số nợ bất hợp pháp hơn 2,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức 08 cuộc thanh, kiểm tra tại 24 đơn vị. Qua kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với số tiền 28,5 triệu đồng…

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về khó khăn, vướng mắc như đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế mỏng, hầu hết kiêm nhiệm; công chức tư pháp thường xuyên thay đổi, chưa được đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật; trình độ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều... Những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị được lãnh đạo Sở Tư pháp ghi nhận, làm cơ sở đề xuất giải pháp, phương hướng triển khai công tác năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Ngành Tư pháp đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; kịp thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiềm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng động công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến…

Tin liên quan