Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo

Ngày 04/1, Sở LĐ,TB&XH ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2023 với 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ảnh minh họa.

Chỉ tiêu đề ra của Ngành LĐ,TB&XH năm 2023 là: Số lao động có việc làm tăng thêm: 16.000 người; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 1.200 người; giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; tỷ lệ lao động thất nghiệp dưới 4%; tổng chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp: 24.000 người, trong đó: cao đẳng, trung cấp: 4.000 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 20.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo: 71%, trong đó có bằng chứng chỉ: 31%; giảm số hộ nghèo: 3.000 hộ; huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt 05 tỷ đồng.

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, Ngành đã đưa ra15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: 

Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời qua đó nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách cho phù hợp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ phụ trách lao động, việc làm, hòa giải viên lao động cấp huyện; cán bộ làm công tác nhân sự, công đoàn, an toàn lao động các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật về GDNN và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của GDNN trong đào tạo nguồn nhân lực xã hội gắn với việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập đối với người lao động.

Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết số 68/NQHĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026.

Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh và chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo quy định tại Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh.

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 3311/KH-UBND ngày 03/6/2021 và Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp gắn việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam với việc thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Nam về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 6830/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người. Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phân bổ, điều hành thực hiện tốt dự toán thu, chi các nguồn kinh phí ngân sách địa phương và nguồn kinh phí ngân sách Trung ương uỷ quyền theo đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, dự án, quy hoạch ngành.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo bộ máy của Sở và của ngành LĐ-TB&XH tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành và của tỉnh Quảng Nam về cải cách hành chính, chuyển đổi số, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch của Sở, của ngành, trọng tâm là thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, công tác thể chế; đơn giản hóa và công bố, công khai, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao chất lượng, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức, quy tắc ứng xử của đội ngũ CC,VC,NLĐ.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; phổ biến, giải thích đầy đủ chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội; thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm để doanh nghiệp, người dân hiểu và chia sẻ nhằm tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật.

Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án quốc tế đã ký kết và tăng cường vận động, thu hút nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp có hiệu quả, trọng tâm là thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, phục vụ chu đáo về vật chất và tinh thần đối với người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi, người tâm thần…; tiếp nhận, quản lý cai nghiện, trợ giúp xã hội đạt kết quả tốt.

Tin liên quan