Huyện Tây Giang khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chiều ngày 05/01/2023, Bưu điện tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công tích. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện được dịch chuyển sang Bưu điện huyện hoạt động từ ngày 05/01/2023.

Cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở đó, ngày 15/11/2022, UBND huyện Tây Giang đã có Quyết định số 1894/QĐ-UBND về Ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính địa bàn huyện Tây Giang.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI giúp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC

Với mô hình này, Bưu điện sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp giảm thời gian, chi phí của công dân, qua đó cũng góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xã hội hóa các dịch vụ hành chính công.

Tin liên quan