Hơn 78 nghìn sản phẩm báo chí tuyên truyền cho Năm Du lịch Quốc gia 2022

Xuyên suốt năm 2022, công tác truyền thông, quảng bá đã góp phần không nhỏ vào thành công của Năm Du lịch Quốc gia.