Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Cụ thể, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: 367 thủ tục hành chính, trong đó: Thủ tục hành chính cấp Trung ương: 230; Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 105;  Thủ tục hành chính cấp huyện: 16;  Thủ tục hành chính cấp xã: 12; Cơ quan khác: 04.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: 246 thủ tục hành chính, trong đó: Thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận Một cửa: 240; Thủ tục hành chính thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích: 42; Thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ: 24; Thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia: 29.

Không có Danh mục thủ tục hành chính liên thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

File đính kèm: Quyết định, Danh mục thuộc thẩm quyền quản lý, Danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tin liên quan