BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, số người tham gia BHXH là 215.620 người, BHTN là 180.194 người, BHYT là 1.459.602 người; số người giải quyết hưởng mới BHXH là 288.849 người, số người giải quyết hưởng mới BHTN là 13.887 người. BHXH tỉnh luôn chủ động thực hiện và phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức đối thoại với công dân giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách mới của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT theo các nội dung đã ký kết trong quy chế phối hợp. Thường xuyên chỉ đạo BHXH cấp huyện tăng cường phối hợp với các phòng, ban, tổ chức đoàn thể tại địa phương để tổ chức tốt việc triển khai tuyên truyền và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. 

Hiện nay, đã ký kết 21 Chương trình, Quy chế phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Cục thuế tỉnh, Sở Y tế, Công An tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên Đoàn Lao động, Hội nông dân, Tỉnh đoàn,… để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách BHXH, BHYT; ký kết trên 30 hợp đồng triển khai với Trung tâm văn hóa tỉnh, Bưu điện tỉnh, các cấp hội Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện, Trung tâm y tế,… với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT thông qua Hội Nông dân các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, ngoài những công tác thường xuyên, BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng và tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp và công tác phối hợp của các ngành, đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN các cấp nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, tập trung là đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban nhằm huy động cả hệ thông chnhs trị chung tay vào cuộc, bên cạnh đó đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến BHXH, BHYT tại các xã, phường, thị trấn; Ngoài ra, tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Tổ liên ngành giải quyết những vướng mắc trong công tác thu nợ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động … 

Tập trung tuyên truyền, thực hiện những nội dung cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH TW Đảng khóa XII; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục truyền thông về tỷ lệ hỗ trợ mức đóng thêm từ ngân sách tỉnh cho người tham gia BHXH tự nguyện trên tinh thần Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; căn cứ tính mức đóng theo chuẩn nghèo mới từ năm 2022; tuyên truyền cao điểm về BHYT học sinh, sinh viên; chú trọng trách nhiệm, lợi ích của học sinh khi tham gia BHYT biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT học sinh. Đồng thời, tuyên truyền để người dân quay lại tham gia BHYT hộ gia đình sau khi bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với tình hình địa phương, tâm lý từng nhóm dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức tuyên truyền chuyên trang trên Báo, Đài trên địa bàn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các đài truyền thanh cấp huyện, đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thôn, xóm; Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua truyền thanh cơ sở, các nền tảng công nghệ số như: Zalo, Fanpage Facebook, Youtube … nhằm vận động tuyên truyền người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm, chặn và đẩy mạnh thu hồi tiền chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất và đảm bảo tiến độ thu hàng quý theo quy định của BHXH Việt Nam; Phối hợp với các sở, ban, ngành thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và tiếp tục triển khai rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để xác định số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đôn đốc các đơn vị SDLĐ báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác; trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo được tiến độ thu theo quy định; Đồng thời, đề ra các giải pháp để khai thác, mở rộng nguồn thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng;…

 

Tin liên quan