Điện Bàn tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường

UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ DB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Khoáng sản đưa ra đấu giá đã được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2691 /QĐ - UBND của ngày 04/9/2014 và cũng được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục 06 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường và cát làm vật liệu xây dựng thông thường công trình trên địa bàn các huyện, thị xã: Phú Ninh, Đại Lộc, Điện Bàn (Đợt 1 năm 2022) tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Phương thức tiến hành đấu giá thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian tổ chức đấu giá trong quý I năm 2023.

UBND thị xã Điện Bàn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật đối với khu vực khoáng sản đã nêu trên.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan