Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa kí ban hành Chỉ thị 02, ngày 19/1/2022 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kết quả tổng kết công tác thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3371/QĐUBND ngày 09/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 từ đầu năm đảm bảo đúng quy định; điều hành quyết liệt nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023 đã được giao.

Chỉ đạo các phòng, Ban, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ nguồn thu, cơ sở thu, chi nhánh, địa chỉ kinh doanh, tham mưu UBND cấp huyện xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế, tránh thuế, gian lận thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ tiêu tăng thu ngân sách năm 2023 tối thiểu 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Đồng thời, tăng cường quản lý đối với cá nhân kinh doanh; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các chuyên đề của Đề án Tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1734/QĐUBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh, lưu ý công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn theo Kế hoạch số 7542/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm gửi thông tin về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn: doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, nước ngoài, … có các nhà thầu là doanh nghiệp ngoài tỉnh cho cơ quan thuế để quản lý thu thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh; tích cực hỗ trợ cơ quan thuế chế tài, cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng cơ bản vãng lai kịp thời, đầy đủ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, lĩnh vực tài chính, lao động, đầu tư, xây dựng, ... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế yên tâm đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác chống thất thu ngân sách nhà nước; các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến với doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

File đính kèm: Chỉ thị. 

Tin liên quan