Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 563 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: HĐND, UBND các cấp; UBMTTQVN các cấp và các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp Nhân dân.

Nội dung lấy ý kiến theo toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. 

Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 05/02/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

File đính kèm: Kế hoạch.

 

Tin liên quan