Triển khai thực hiện Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các nội dung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc và phương thức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (kể cả ngành nghề nông thôn trong làng nghề, làng nghề truyền thống); nội dung, mức hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận; nội dung, mức chi hỗ trợ quản lý Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề: Thực hiện theo quy định tại Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND.

Thực hiện bố trí nguồn kinh phí triển khai đảm bảo theo tỷ lệ như sau: Ngân sách cấp tỉnh: 50%. Ngân sách cấp huyện: 15%. Lồng ghép từ các Chương trình, đề án, dự án khác; vốn huy động từ các cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề và các nguồn vốn hợp pháp khác: 35%.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND trên địa bàn. Tổ chức điều tra, rà soát, đánh giá lại thực trạng tất cả các ngành nghề nông thôn, làng nghề hiện có trên địa bàn, xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển và hỗ trợ thiết thực, tập trung, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu quy hoạch chi tiết các làng nghề có tiềm năng phát triển khai thác, phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương để định hướng phát triển và đầu tư hiệu quả. 

Tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở ngành nghề nông thôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở ngành nghề nông thôn gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc lồng ghép, gắn kết công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề với công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng dự toán kinh phí theo cơ cấu nguồn vốn quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND và quy định tại Quyết định này, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí hằng năm theo quy định. Chủ động bố trí ngân sách cấp huyện, kết hợp lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết. 

Phối hợp tham mưu triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Những nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan