Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

Sở TT-TT vừa có Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến các doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đấu tranh chống gian lận thuế, trốn thuế. 

Đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời công bố danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng thuế do cơ quan thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý Thuế. 

Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, số lần tuyên truyền về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2023 đã đề ra. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan