Năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận gần 1.300 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đường dây nóng cải cách thủ tục hành chính và các hình thức khác, năm 2022 toàn tỉnh tiếp nhận 1.298 phản ánh, kiến nghị.

Trong số này, có 235 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; 1.063 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính. Qua đó, các cơ quan chức năng đã xử lý 1.276 phản ánh, kiến nghị, phản ánh; đang xử lý 22 phản ánh, kiến nghị. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thẩm quyền việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận 743.077 hồ sơ thủ tục hành chính (tiếp nhận trực tuyến 183.413 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 559.664 hồ sơ); kỳ trước chuyển qua 3.303 hồ sơ. Các cơ quan chức năng đã giải quyết 735.119 hồ sơ (giải quyết trước hạn 314.176 hồ sơ, đúng hạn 391.823 hồ sơ, quá hạn 29.120 hồ sơ); đang giải quyết 11.261 hồ sơ.

Hồ sơ quá hạn trên địa bàn tỉnh chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp huyện, cấp xã. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản xin lỗi công dân, tổ chức theo quy định.

 

Tin liên quan