Triển khai chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; UBND tỉnh ban hành công văn giao Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền quy định.