Đăng ký nhu cầu tham gia các khóa học đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường không, đường biển, đường thủy nội địa năm 2023

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh vừa có thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia các khóa học đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường không, đường biển, đường thủy nội địa năm 2023.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ngành, các Hội đoàn thể, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu, cử cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở những địa bàn trọng điểm về thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường không, đường biển, đường thuỷ nội địa với các yêu cầu tại Công văn số 14/UB-VP ngày 05/01/2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh (số 117 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ; Email: nhuongnh@quangnam.gov.vn) trước ngày 24/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo thời gian quy định.

 

Tin liên quan