Kịp thời phân bổ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

Ảnh minh họa.

Ngày 07/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình phân bổ kinh phí khắc phục ảnh hưởng của thiên tai năm 2022. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau khi nghe Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo các nội dung liên quan công tác tổng hợp thiệt hại, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong 10 tháng đầu năm 2022, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận như sau:

Sở Tài chính tiếp tục rà soát, thông tin bằng văn bản cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (trong ngày 08/02/2023) về nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong năm 2022, bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương bổ sung về nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ kinh phí để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ thông báo mức kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu, góp ý của đại biểu tại cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (theo khoản 1) và quy định hiện hành để có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, các đơn vị có liên quan về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, trong đó lưu ý có các nội dung: - Thông báo dự kiến mức kinh phí phân bổ cho các đơn vị, địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong năm 2022 trên cơ sở tổng nguồn kinh phí theo ý kiến của Sở Tài chính. - Căn cứ mức kinh phí dự kiến phân bổ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, lựa chọn, đăng ký danh mục ưu tiên, số kinh phí hỗ trợ theo từng dự án gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước 15h00 ngày 10/02/2023 đảm bảo các nội dung, tiêu chí cụ thể sau: + Danh mục ưu tiên sửa chữa, khắc phục phải nằm trong danh mục được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành tại các Văn bản: Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 06/9/2022; Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 28/10/2022; Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 12/10/2022; Công văn số 7109/UBND-KTN ngày 28/10/2022 (trong đó không bao gồm các công trình nâng cấp, xây mới và các công trình, dự án mang tính chất lâu dài) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về danh mục công trình đã lựa chọn, đăng ký. + Danh mục ưu tiên sửa chữa, khắc phục được lựa chọn, đăng ký phải nằm ngoài danh mục được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 29/12/2022; Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2023. - Sau thời hạn yêu cầu nêu trên, nếu đơn vị, địa phương không đăng ký xem như không có nhu cầu hỗ trợ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cân đối tham mưu đề xuất cho các địa phương, đơn vị khác. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, thông tin kết quả tham mưu thực hiện Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Quảng Huế đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc; đồng thời tham gia ý kiến về nội dung đề xuất phân bổ nguồn kinh phí đối với hạng mục Khắc phục sạt lở Kè sông Quảng Huế tại thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, các nội dung khác có liên quan theo đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Công văn số 18/BCHPCTT&TKCN ngày 19/01/2023, gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính trước 15h00 ngày 10/02/2023. 

Căn cứ danh mục đề xuất của các đơn vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, tổng hợp các danh mục; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo đúng quy định theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 01/QGPCTT ngày 09/01/2023; văn bản tham mưu trình UBND tỉnh trước 14h00 ngày 12/02/2023. 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Thông báo này và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...