Ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh

Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCTVNKT quy chế làm việc.

Quy chế áp dụng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Quảng (Ban), bao gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các thành viên của Ban, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban có chức năng giúp UBND tỉnh nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến hoạt động của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  Kinh phí hoạt động của Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan thường trực Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh theo đúng quy định hiện hành. 

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cùng Chủ UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác người khuyết tật. Trong đó: Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về người khuyết tật; chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Người khuyết tật, hoạt động của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định pháp luật và các chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người làm công tác trợ giúp người khuyết tật. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện công tác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...