Nam Giang: ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.


 

Bộ phận một cửa huyện Nam Giang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nam Giang.

Năm 2023, huyện Nam Giang phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên; số hóa 60% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại của huyện.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%; trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt 85% trở lên.

Phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng.

Tối thiểu 90% thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán...

 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...