Phối hợp thực hiện kế hoạch công tác người khuyết tật năm 2023

Sở LĐTBXH có công văn đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh cùng UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện kế hoạch hoạch số 785 của UBND tỉnh về công tác người khuyết tật năm 2023.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2023, Quảng Nam tiếp tục nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, pháp lý, văn hóa, thể thao và du lịch... Vận động nguồn lực xã hội để trợ giúp người khuyết tật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật; từng bước tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội, đặc biệt là thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở LĐTBXH được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch này và cácchương trình, kế hoạch về người khuyết tật đã được ban hành. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở trợ giúp xã hội, Hội Người khuyết tật tỉnh thực hiện các nội dung: tập huấn nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật; thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tặng quà nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12). 


Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể có liên quan của tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đề ra trong Kế hoạch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể có liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh nêu trên để triển khai thực hiện trên lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý; quan tâm xây dựng kế hoạch hoặc ban hành văn bản cụ thể hoá thực hiện Kế hoạch nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung đã đề ra, trong đó chú trọng các chỉ tiêu, nội dung công việc được giao chủ trì.

Theo thông tin từ công văn, Kế hoạch gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/3/2023; báo cáo kết quả năm 2023 (trước ngày 15/11/2023) để Sở phối hợp công tác, đồng thời tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Tin liên quan