Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng Nam gồm 15 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban, cùng 13 Ủy viên là lãnh đạo các Sở,Ban, ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được trưng dụng một số cán bộ, chuyên viên của các ngành liên quan để giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tin liên quan