Phối hợp báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1103/BTNMT-BĐKH ngày 27/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1043/UBND-KTN ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu; Sở TN&MT có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh,

Công văn số 1103 của Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh lập báo cáo hằng năm về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm phản ánh được những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để bảo đảm tính thống nhất, phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng biểu mẫu báo cáo hằng năm về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý theo những nội dung chính như: Phân tích và đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đến ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tình hình triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm: triển khai thi hành chính sách, pháp luật; các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu; điều kiện và nguồn lực được sử dụng cho ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Cùng với đó, báo cáo kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai được hiệu quả hơn.Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Sở, ngành và các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát, đánh giá tình hình triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý và báo cáo theo mẫu số 02 kèm theo Công văn số 1103/BTNMT-BĐKH ngày 27/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản gửi về sở TN&MT trước ngày 10/3/2023. 

 

Tin liên quan