Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023

Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội vừa có Công văn đề nghị Ủy ban MTTQVN Tỉnh cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các nội dung nhằm kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023.

Theo đó, tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 (25/3/2023) với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển” nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Thông qua hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam", sẽ lồng ghép tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030. 

Sở LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 15/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH.

 

Tin liên quan