Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2023

Ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có Công văn đề nghị UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và các Sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2023 theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh.

Người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My được sắp xếp, ổn định dân cư sau thiên tai.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2022 (tính đến ngày 31/12/2022), các địa phương đã giải ngân hỗ trợ hộ sắp xếp, ổn định dân cư với tổng kinh phí hơn 40,6 tỷ đồng, đạt 66,30% so với tổng vốn tỉnh giao (61,3 đồng). Nhìn chung, các địa phương đã triển khai công tác sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 23 đảm bảo theo mục tiêu và kinh phí giao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện miền núi và các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân bổ vốn cho UBND các xã.

Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương xây dựng phương án thực hiện đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng quy định, trong đó ưu tiên cho đối tượng hộ vùng thiên tai; sớm trình UBND huyện phê duyệt để có cơ sở tổ chức thực hiện; đồng thời gửi Quyết định phê duyệt phương án về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, có giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2023 đã được giao (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang).

Cụ thể: chỉ đạo UBND các xã liên quan rà soát quỹ đất trên địa bàn, ưu tiên bố trí đất ở cho các hộ thực hiện công tác sắp sắp, ổn định dân cư; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã trong thực hiện việc rà soát quỹ đất, lựa chọn địa điểm bố trí tái định cư, nhất là các điểm bố trí tập trung nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sạt lở đất khi mưa lũ xảy ra.

Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các cơ chế, chính sách khác để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp dân cư.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND cấp xã có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) ở cơ sở, chủ động giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Phối hợp với các cơ quan Mặt trận, đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời theo yêu cầu tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.

File đính kèm: Công văn. 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...