Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch đề ra các nội dung triển khai gồm: Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn về các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như hội nghị, hội thảo, tập huấn, đăng website,.... Rà soát, cử cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (dự kiến 08 lượt cán bộ). Tổ chức 03 lớp tập huấn nhận thức về năng suất chất lượng, về đổi mới sáng tạo, về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Hình thành câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động về cải tiến năng suất cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam. Hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan