Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 03 quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Theo Quy định, thẩm quyền quản lý tàu cá được phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức đăng ký tàu cá, cấp phép khai thác thuỷ sản, đăng ký thuyền viên tàu cá và hướng dẫn đánh dấu tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét của các tổ chức, cá nhân tại địa phương mình theo đúng quy định.

Địa phương được phân quyền quản lý tàu cá có trách nhiệm: Tổ chức cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên và hướng dẫn đánh dấu tàu cá; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản; kiểm tra trang thiết bị an toàn đối với tàu cá được phân cấp theo quy định. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tàu cá thuộc diện được phân cấp. 3. Quản lý, giám sát các hoạt động nghề cá trên địa bàn nói chung và hoạt động của các tàu cá theo phân cấp nói riêng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Thu và quản lý lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ chức việc neo đậu tàu cá được phân cấp theo đúng khu vực quy định.

Đồng thời, cấp số đăng ký tàu cá theo quy định sau: Số đăng ký tàu cá gồm 03 nhóm chính, giữa các nhóm được phân cách bởi dấu "-", tính từ trái sang phải được quy định như sau: 

Nhóm thứ nhất: Các chữ cái viết tắt tên tỉnh Quảng Nam: QNa;

Nhóm thứ hai: Là số thứ tự có 05 số, được quy định theo từng huyện, thành phố, thị xã như sau: Huyện Núi Thành: 06000 đến 07299; Thành phố Tam Kỳ: 07300 đến 07799; Huyện Thăng Bình: 07800 đến 08499; Huyện Duy Xuyên: 08500 đến 08999; Thị xã Điện Bàn: 09000 đến 09299; Thành phố Hội An: 09300 đến 09999. 

Nhóm thứ ba: Gồm 03 chữ: TS.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2023. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp quản lý tàu cá.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan