Điều chỉnh, sửa đổi nội dung thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ thuộc huyện Tiên Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thông báo điều chỉnh một số nội dung thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Thông báo số 03/TB-TNMT ngày 16/3/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: