Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:  Tăng cường công tác tuyên truyền về ATVSLĐ trong lĩnh vực xây dựng đến các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, phóng sự với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng với các hình thức như: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, công trường, qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và người lao động về công tác ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình. Cập nhật và thông tin kịp thời các văn bản, công điện của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình thi công xây dựng công trình. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng, xử lý vi phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.  Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ năm 2022.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh: Tiến hành rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tại các công trường thi công xây dựng. Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tuân thủ hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 theo các nội dung và chủ đề phù hợp với các hình thức như: Trực tiếp tại công trường, qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý tại địa phương để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên. Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động, chú trọng vào các công trình có sử dụng nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các tai nạn về điện, ngã cao; tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại nơi làm việc; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Giao Thanh tra Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng tại công trình trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATVSLD đến các chủ thể có liên quan.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan