Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023)

Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII (2022-2023) vừa có Thông báo về thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023).

Trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI.

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023); Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023).

Theo đó, cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

Báo in có 02 loại giải thưởng, gồm: 

- Giải Ký báo chí (gồm các thể loại: phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký). 

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận. 

Số lượng giải thưởng: mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Báo hình có 02 loại giải thưởng, gồm: 

- Giải Phóng sự dài, phim tài liệu. 

- Giải Phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến. 

Số lượng giải thưởng: mỗi loại giải thưởng tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Báo nói có 01 loại giải thưởng: dành cho các thể loại bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra.

Số lượng giải thưởng: tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Báo điện tử có 01 loại giải thưởng: dành cho các thể loại bài phản ánh đa phương tiện (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, videograpic), tạp chí điện tử (e-magazine, long-form).

Số lượng giải thưởng: tối đa gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

Ảnh báo chí có 01 loại giải thưởng dành cho các thể loại ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

Số lượng giải thưởng: tối đa gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

Về tiền  thưởng: Giải Nhất 15.000.000 đồng; Giải Nhì 10.000.000 đồng; Giải Ba 8.000.000 đồng; Giải Khuyến khích 4.000.000 đồng. 

Nội dung tham gia là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo in, phát thanh, truyền hình, báo ảnh, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2022 (kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam) năm trước đến ngày 23/3/2023. Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 24/3/2022 mà chưa dự Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI (2021-2022) thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 24/3/2022) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023). Tác phẩm có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội. Ưu tiên xem xét, trao thưởng đối với những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng; về học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư; việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; tầm nhìn, định hướng quy hoạch phát triển Quảng Nam; công tác giảm nghèo bền vững và phát triển miền núi; Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục. 

File đính kèm: Thông báo. 

Tin liên quan