Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu dăm gỗ

Ngày 27/3, UBND tỉnh có Công văn 1741 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý thuế, phối hợp quản lý thuế và chống thất thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản xuất chế biến gỗ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế về việc chấp hành quy định pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không chấp hành nghiêm quy định về kê khai nộp thuế. 

Sở Công Thương thực hiện các giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đầu mối tham mưu hoặc đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, chống gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh dăm gỗ xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định tỷ lệ quy đổi gỗ keo tươi thành dăm gỗ (tấn) để xuất khẩu trên địa bàn làm cơ sở cho công tác quản lý được đồng bộ. Hỗ trợ cung cấp cho cơ quan thuế diện tích rừng trồng, rừng đến tuổi khai thác của từng địa phương để làm cơ sở nắm bắt nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp. 

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ xuất khẩu. Hướng dẫn Chủ lâm sản thực hiện lập hồ sơ lâm sản trong khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản và thực hiện xác nhận bảng kê lâm sản đúng đối tượng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với ngành kiểm lâm tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép, không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ lâm sản hoặc gian lận trong việc sử dụng chứng từ đi đường như hiện tượng quay vòng hóa đơn, hợp thức hóa hồ sơ nguồn nguyên liệu. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân và chủ các cơ sở chế biến gỗ nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt các chính sách, pháp luật có liên quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ; xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ, bảo vệ môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế, chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, hồ sơ lâm sản. 

Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn, cung cấp trao đổi thông tin kịp thời, đầy đủ cho Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn về sản lượng khai thác của các chủ rừng, thương lái thu mua tiêu thụ, các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. 

Các Chủ rừng quản lý hồ sơ lâm sản đầy đủ, đúng quy định; cung cấp trao đổi thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu dăm gỗ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai, nộp thuế với Nhà nước theo quy định, thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, hồ sơ lâm sản.

File đính kèm: Công văn. 

 

Tin liên quan