Điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 02 điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh số liệu diện tích đất rừng phòng hộ của dự án Khu nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình (giai đoạn 1) thuộc danh mục chuyển mục đích sử dụng đất tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 7,24 ha thành 9,85 ha. 

Điều chỉnh số liệu diện tích đất rừng phòng hộ của dự án Khu nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình và đường dẫn (giai đoạn 1) - bổ sung phần diện tích phần đường dẫn và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khác thuộc danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 0,05 ha thành 0,73 ha. 

Điều chỉnh số liệu diện tích đất rừng phòng hộ của dự án Khu nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình và đường dẫn (giai đoạn 1) - bổ sung phần diện tích phần đường dẫn và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khác thuộc danh mục dự án thu hồi đất nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ 0,05 ha thành 0,73 ha.

HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm định danh mục dự án sử dụng đất trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết.

Tin liên quan