Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Ảnh minh họa.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 13 “c) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu khi làm thủ tục để được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.” 

Sửa đổi khoản 2 Điều 13 “2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.”

Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 13 “c) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép”.

Bãi bỏ các quy định liên quan đến lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại các khoản 1, 2 Điều 15 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

File đính kèm: Nghị quyết.

Tin liên quan