Phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa đạt 4.800 triệu USD

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 1872 thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Xác định mục tiêu và định hướng phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, nhằm phát triển xuất nhập khẩu bền vững gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển nền sản xuất xanh, sạch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế thế giới.

Duy trì tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ổn định, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm có lợi thế của tỉnh nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu chính là phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh theo hướng bền vững, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Phát huy được lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh thực tế trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của các thị trường.

Phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa đạt 4.800 triệu USD; đến năm 2030, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa hàng hóa đạt 7.700 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 bình quân 15 - 16%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng bình quân 17 - 18%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 bình quân 4 - 5%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 3 - 4%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm.

Tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 3,0 - 3,5%/năm. Tập trung xuất khẩu chính ngạch mặt hàng trái cây như chuối, măng cụt, sâm Ngọc Linh, quế Trà My và một số dược liệu đặc trưng sang thị trường nước ngoài.

Tiếp tục phát triển các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn, hàm lượng công nghệ cao như ô tô, linh kiện ô tô, phụ tùng, cơ khí, linh kiện điện tử; tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

File đính kèm: Kế hoạch. 

 

Tin liên quan