Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triến khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn ở cấp huyện, cấp xã còn nhiều, chủ yếu là thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực đất đai.

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022, ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC (Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam) cho biết, tổng số TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp được phê duyệt trên toàn tỉnh là 1.822 TTHC. Trong đó, cấp tỉnh: 1.447 TTHC; cấp huyện: 261 TTHC; cấp xã: 114 TTHC.

Về TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp được phê duyệt, đối với cấp tỉnh là 1.215 TTHC (chiếm tỷ lệ 86,6% tổng số TTHC). Ở cấp huyện là 215 TTHC (chiếm 82,4 % tổng số TTHC). Còn ở cấp xã là 93 TTHC (chiếm 81,6% tổng số TTHC).

UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh mục 126 TTHC cắt giảm ít nhất 10% thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Quyết định phê duyệt 36 TTHC thực hiện trả kết quả ngay trong ngày đối với các sở, ban, ngành; 66 TTHC cấp huyện và 94 TTHC thuộc cấp xã…

Theo tổng hợp của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, năm 2022, kết quả giải quyết TTHC ở cấp tỉnh với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) đạt 99,84%. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chiếm 50,54% tổng số hồ sơ.

Tương tự, đối với cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 71,3%. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chiếm 12,85% tổng số hồ sơ. Trong khi đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 94,71%. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chiếm 39,4% tổng số hồ sơ.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chỉ số cải CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, đứng vị thứ nhất là Sở Công thương với chỉ số CCHC là 95,6% (xếp thứ hạng tốt) khối các sở, ban, ngành của tỉnh; hai đơn vị, Sở Y tế (84,83%) và Sở Xây dựng (81,93%) cùng xếp hạng khá. Giá trị trung bình vè chỉ số CCHC khối sở, ban ngành tỉnh năm 2022 là 91,17%.

Đối với khối các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, đều xếp hạng tốt, với giá trị chỉ số CCHC trung bình năm 2022 đạt 95,08%. Trong đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Chi nhánh Quảng Nam đứng vị thứ nhất với chỉ số CCHC đạt 96,71%.

Về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, có 7 địa phương xếp hạng tốt, còn lại xếp hạng khá. Trong đó, UBND huyện Bắc Trà My xếp vị thứ nhất, với 91,44%. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của UBND cấp huyện là 83,82%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, căn cứ chỉ số CCHC năm 2022, thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương mình. Và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Các đơn vị, địa phương có chỉ số CCHC chưa được tốt phải cố gắng năm 2023 cải thiện chỉ số được tốt hơn. Khác với các năm trước, năm 2023 sẽ có sự đổi mới là chỉ số CCHC sẽ có kết quả trước 15/11, từ đó, lấy chỉ số này là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương"- ông Bửu nói.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...