Thị xã Điện Bàn tổ chức đấu thầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 11/4, UBND thị xã Điện Bàn ban hành thông báo về việc tổ chức đấu thầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Tiêu chí lựa chọn đảm bảo đủ tiêu chí theo khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thị xã Điện Bàn tổ chức chấm điểm theo tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại mục 3 Thông báo này và xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-BTP. 

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức đáp ứng điều kiện nêu tại mục VI và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại theo Bảng tiêu chí kèm theo Thông báo này. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì tổ chức được chọn là tổ chức có điểm đánh giá nội dung: Tiêu chí khác cao nhất quy định tại mục V tại Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Thông báo này.

Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

 Hồ sơ nộp trực tiếp không gửi qua bưu điện. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn. Địa chỉ: 106 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

File đính kèm: Thông báo

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...