BHXH tỉnh Quảng Nam: Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

BHXH tỉnh ban hành công văn số 641/BHXH-TCCB ngày 09/5/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

Người lao động giải quyết chế độ tại BHXH tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam yêu cầu  Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung, gồm:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; Công văn số 1251/BHXH-TCCB ngày 28/4/2023 của BHXH Việt Nam đến tất cả viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trực tiếp, chủ động giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; cụ thể, cá nhân hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình giải quyết công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Tăng cường trách nhiệm của từng viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Chỉ thị số 2165/CT-BHXH ngày 21/7/2021.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc theo thẩm quyền; đồng thời biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời, giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh; tham mưu thực hiện công tác kiểm tra hoạt động công vụ tại các đơn vị trực thuộc, nhằm chấn chỉnh kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm./.

Tin liên quan