Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 368 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở.

Quyết định này nêu rõ, Giám đốc Sở: Quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan theo cơ chế thủ trưởng lãnh đạo, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thi hành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định của pháp luật. Trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở. 

Các Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Sở (trực) giải quyết những công việc thay Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng. Các Phó Giám đốc Sở phải thường xuyên và định kỳ báo cáo với Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách, phải nắm được các vấn đề chung của Sở, các mảng công tác không theo dõi để phục vụ các cuộc họp, làm việc với các ngành, địa phương có liên quan, kể cả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. 

Thẩm quyền ký các văn bản: Các thành viên trong Ban Giám đốc phụ trách lĩnh vực nào thì ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực đó (kể cả các hồ sơ kỹ thuật dự toán liên quan đến lĩnh vực phụ trách), sử dụng hiệu quả chữ ký số. Trong trường hợp Phó Giám đốc Sở đi công tác từ 03 ngày trở lên hoặc theo yêu cầu công việc của cấp trên thì Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở (thường trực), sẽ ký các văn bản thuộc các lĩnh vực do Phó Giám đốc Sở khác phụ trách (trường hợp không thể ký số). Các văn bản có tính chất tổng hợp báo cáo cấp trên và các văn bản hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ của ngành, địa phương thì Giám đốc Sở ký. 

Ngoài những nội dung công việc được phân công cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc, tuỳ tình hình và điều kiện cụ thể mà Giám đốc sẽ phân công cho từng thành viên Ban Giám đốc Sở giải quyết, các thành viên Ban Giám đốc Sở có thể ủy quyền cho Trưởng, Phó phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham dự các cuộc họp do Hội đồng nhân dân tỉnh - UBND tỉnh – các Sở, ngành thuộc tỉnh chủ trì nếu trùng lịch. Giám đốc Sở xử lý văn bản trên trang Q-office theo trình tự, nếu xử lý nhầm thì lãnh đạo phòng, đơn vị nhận được phải có trách nhiệm phản hồi ngay với Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở được ủy quyền, đồng thời phản hồi ý kiến về Văn phòng để tham mưu chuyển đến đúng phòng, đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

File đính kèm: Quyết định phân công nhiệm vụ.

 

Tin liên quan