Kiểm lâm Tây Giang xử lý 267 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong giai đoạn 2003 - 2023

Từ năm 2003 đến nay, lực lượng kiểm lâm Tây Giang phát hiện, xử lý 267 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 391,663m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng, thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên, phá hủy nhiều dụng cụ, bẫy động vật rừng...

Hạt Kiểm lâm Tây Giang cũng thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng; hướng dẫn 63 cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ, phát triển rừng. Tây Giang hiện có 66.171ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 63.419ha, rừng trồng 2.751ha... Với nhiều biện pháp đồng bộ, kiểm lâm Tây Giang góp phần đưa độ che phủ rừng của tỉnh từ 56,8% năm 2003 lên 72,42% năm 2022.

Tin liên quan