Thông báo các tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tiên Phước

Căn cứ vào kết quả xét chọn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước thông báo các tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Các doanh nghiệp có tên trong thông báo gửi ý kiến (nếu có) về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước (địa chỉ:  số 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) trước ngày 30/5/2023 để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời gian này nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với kết quả xét chọn.

Đối với thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin đến các tổ chức được tham gia phiên đấu giá biết và thực hiện.

File đính kèm: Danh sách các đơn vị không đủ điều kiện. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện.

 

Tin liên quan