Đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo đến các đơn vị, tổ chức đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt theo Phương án tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Phương án).

Phương án này đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://www.sgtvt.quangnam.gov.vn.  

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt – Công Ty CP Đầu tư Phát triển Hạ  tầng Quảng Nam
Đăng ký tham gia khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh 

Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu tham gia khai thác các tuyến xe buýt (đăng ký khai thác Nhóm tuyến 01, Nhóm tuyến 02 hoặc cả 02 Nhóm tuyến với thông tin cụ thể tại Phụ lục IV, Phụ lục V của Phương án) thực hiện hồ sơ đăng ký theo Phương án gửi đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, số 12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam (ngày nhận hồ sơ: từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 10/7/2023; nếu muốn được cung cấp thêm các thông tin liên quan đến Phương án, các đơn vị, tổ chức liên hệ Phòng Quản lý VT, PT&NL thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam - Số điện thoại: 02353.813.203; 0935.730.786).

Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh, ứng dụng Smart Quảng Nam để các đơn vị, tổ chức biết, thực hiện đăng ký tham gia. 

 

Tin liên quan