Nam Trà My thành lập Trung tâm Chính trị huyện

Chiều ngày 30.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My tiến hành lễ công bố thành lập Trung tâm Chính trị huyện.

Trung tâm Chính trị huyện Nam Trà My được thành lập theoQuyết định số 962, ngày 25/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, trong đó chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Trung tâm Chính trị huyện kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. 

Trung tâm Chính trị huyện Nam Trà My có Giám đốc do Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm, 01 Phó Giám đốc và một số giảng viên chuyên trách. Trung tâm Chính trị huyện Nam Trà My được thành lập trên cơ sở tách từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và thực hiện nhiệm vụ, bộ máy biên chế được quy định theo Quy định số 208 ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

Tin liên quan