Tăng cường triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06/6, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Tăng cường triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm UBND các xã, phường, thị trấn): Rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện so sánh, đối chiếu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về thời gian giải quyết, ủy quyền và công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể: 

Về số lượng, tên gọi thủ tục hành chính: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, lập danh sách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo từng cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: đối chiếu thời gian giải quyết thủ tục hành chính do Bộ, ngành quy định với thời gian tỉnh công bố tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh để rà soát, thống kê: lập danh sách thủ tục hành chính đã cắt giảm thời gian, tỉ lệ thời gian cắt giảm; số lượng thủ tục hành chính, tỉ lệ % đã cắt giảm so với tổng số thủ tục hành chính đơn vị thực hiện; tổng thời gian đã cắt giảm được so với Bộ, ngành quy định;

Về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính: rà soát, lập danh sách các thủ tục hành chính đã ủy quyền đến thời điểm hiện tại (cấp tỉnh ủy quyền cho sở, cấp huyện; sở ủy quyền cho cấp phòng; cấp huyện ủy quyền cho cấp phòng thuộc huyện và UBND cấp xã,) để rà soát, thống kê: tổng số thủ tục hành chính đã ủy quyền; tỉ lệ % thủ tục hành chính đã ủy quyền của đơn vị so với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bao gồm cả thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

Đề xuất cấp có thẩm quyền để cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính trái với quy định pháp luật hiện hành, không thực sự cần thiết hoặc chưa từng phát sinh hồ sơ trên địa bàn tỉnh.

Công khai minh bạch thủ tục hành chính, chuẩn hóa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện cập nhật đầy đủ Quyết định và danh sách thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, đồng bộ đầy đủ danh mục, thông tin thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tương ứng với bộ thủ tục hành chính của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổ chức rà soát đánh giá việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...