Ban hành kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023 -2025

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023 -2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.